آخرین اخبار ورود شرکت به بورس اوراق بهادار تهران را در این قسمت بخوانید:

حسب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/04/19 شرکت ، مبنی بر اعلام موافقت سهامداران با شروع مقدمات ورود سهام شرکت به بورس اوراق بهادار ، قرارداد مشاوره پذیرش با یکی از شرکتهای مورد تائید سازمان عقد و مدارک اولیه به منظور اخذ موافقت سازمان از طریق مشاور ارسال شده است.

مراحل بعدی انجام مصوبه از همین پورتال به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسید.

 

درخواست پذيرش در سامانه فراسا (شركت فرابورس ايران) از طريق مشاور، ثبت و بارگذاري گرديد.