امور سهام

(1399/08/05) اميدنامه تهيّه و به مشاور پذيرش ارائه گرديد.

 

(1399/07/19) درخواست پذيرش در سامانه فراسا (شركت فرابورس ايران) از طريق مشاور، ثبت و بارگذاري گرديد.

 

آخرین اخبار ورود شرکت به بورس اوراق بهادار تهران را در این قسمت بخوانید:

حسب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/04/19 شرکت، مبنی بر اعلام موافقت سهامداران با شروع مقدمات ورود سهام شرکت به بورس اوراق بهادار، قرارداد مشاوره پذیرش با یکی از شرکتهای مورد تائید سازمان عقد و مدارک اولیه به منظور اخذ موافقت سازمان از طریق مشاور ارسال شده است.

مراحل بعدی انجام مصوبه از همین پورتال به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسید.