سیمان پرتلند نوع ۵

سیمان پرتلند نوع 5
سیمان پرتلند نوع ۵

کاربرد سیمان پرتلند نوع ۵

به دلیل پایین بودن مقدار فاز آلومینات در این نوع سیمان، استفاده از آن در محیط هایی که دارای سولفات هایی نظیر سولفات های سدیم، منیزیم و کلسیم باشد مناسب می باشد.
بتن حاصله از این نوع سیمان در محیط های حاوی یون کلر آسیب پذیر است و استفاده از آن در چنین محیط هایی باید با احتیاط و پس از انجام آزمایشات لازم صورت گیرد . لذا در چنین محیط هایی ممکن است سیمان پرتلند نوع دو یا سیمان های پوزو لانی توصیه گردد.

مشخصات سیمان دلیجان

حدود الزام شده مطابق استاندارد

نوع تست

نوع سیمان

۲۲۰+_ ۱۰ kg/cm2

Min 85 kg/cm2

مقاومت فشاری ۳ روزه

سیمان پرتلند نوع ۵

۳۴۰+_ ۱۰ kg/cm2

Min 150 kg/cm2

مقاومت فشاری ۷ روزه

۴۵۰+_ ۱۵ kg/cm2

Min 270 kg/cm2

مقاومت فشاری ۲۸ روزه

فهرست