امور سهام

لیست سهامداران

صورت اسامی سهامداران شرکت (دارندگان بیش از ۲% سرمایه) در پایان سال ۱۳۹۲ بشرح خلاصه زیر است:

فرم درخواست و نظرات

نام حقیقی/حقوقی *
این قسمت نباید خالی باشد
ایمیل
این قسمت نباید خالی باشد
شماره تماس
این قسمت نباید خالی باشد
عبارت امنیتی 24 + 10 = ?
برای ادامه نتیجه معادله را وارد کنید
متن درخواست
این قسمت نباید خالی باشد
فهرست