سیمان پرتلند مرکب

سیمان پرتلند مرکب
سیمان پرتلند مرکب

کاربرد سیمان پرتلند مرکب الف ۳۲/۵

۱- سیمان پ.م – الف ۵/ ۳۲ در تهیه ملات و بتن استفاده می شود.
۲- سیمان پ.م- الف ۵/ ۳۲ در اکثر مواردی که سیمان پرتلند نوع یک به کار می رود قابلیت کاربرد دارد.
۳- نرخ هیدراتاسیون این نوع سیمان در مقایسه با سیمان پرتلند نوع یک کندتر می باشد ، بنابراین بتن ریزی در هوای سرد با این نوع سیمان باید بادقت بیشتری صورت پذیرد.

سیمان پرتلند مرکب

فهرست